REGULAMIN

REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO DLA DZIECI

 

 1. 1.     CEL TURNIEJU
 •  umożliwienie kontaktów dzieci i młodzieży
 • promocja miasta Gliwice
 • popularyzacja sportu szachowego w Gliwicach
 • wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
 1. 2.     TERMIN, MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 6 grudnia 2014r. Miejscem rozgrywek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2  w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kopernika 63 (osiedle Kopernik).

 1. 3.     ORGANIZATOR

? Sekcja Szachowa Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 1. 4.     WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Samorząd Miasta Gliwice
 • Urząd Marszałkowski w Katowicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika
 • Rada Osiedlowa Kopernik
 1. 5.     UCZESTNICTWO

5.1    Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

5.2  Prawo do gry mają zawodnicy i zawodniczki spełniający warunki ustalone w Komunikacie  Organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

5.3   Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej  lub szachowej

 1. 6.     ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne zawodników dokonują: przedszkola, szkoły, kluby, opiekunowie, rodzice na kartach startowych.

 1. 7.     SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciągu 1 dnia w 4 grupach wiekowych:

Grupa A (dziewczęta i chłopcy) – rocznik 2006 i młodsi (do lat 8)

Grupa B (dziewczęta i chłopcy)  –  rocznik 2004 i młodsi (do lat 10)

Grupa C (dziewczęta i chłopcy)  –    rocznik 2001 i młodsi (do lat 13)

Grupa D (dziewczęta i chłopcy)  –  rocznik 1998 i młodsi (do lat 16)

Tempo gry – 15 minut na partię dla każdego zawodnika

Program zawodów:

godz.  845÷930   ?    przyjmowanie zgłoszeń, potwierdzenie udziału

godz.  930÷945   ?    wywieszenie i weryfikacja list startowych

godz.  945÷1000   ?  oficjalne otwarcie turnieju

godz.  1000÷1530   ?   rundy I-IX

godz.   1600       ?          zakończenie zawodów, wręczenie nagród

Dziewczęta i chłopcy będą grać razem w swoich grupach wiekowych, ale klasyfikacja końcowa  będzie osobna. W razie małej ilości zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym. W przypadku niskiej frekwencji w grupie, nie należy łączyć turniejów z różnych grup wiekowych

 1. 8.     OCENA WYNIKÓW

8.1.  O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnika.

8.2.  W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decydują kolejno:
w turnieju szwajcarskim
a)     wartościowanie średnie Buchholza
b)     wartościowanie pełne Buchholza
c)     liczba zwycięstw
d)     progresja
e)     wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami
f)      średni ranking krajowy przeciwników

w turnieju kołowym
a)     punktacja Sonnenborna ? Bergera
b)     rozszerzony system Koyi
c)     liczba zwycięstw
d)     wynik bezpośredniej partii
8.3   W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów Sędzia Główny zarządza dogrywkę ? P?10, P’5

 1. 9.     NAGRODY
 • za miejsca 1¸3 poszczególnych grup (osobno dziewczęta i chłopcy):  puchary, medale, dyplomy
 • 50 % uczestników (osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymuje nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej
 • nagroda rzeczowa, dyplom dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika
 • wszyscy uczestnicy otrzymają paczki ze słodyczami
 1. 10.        SĘDZIOWANIE

10.1    Zawody prowadzi sędzia główny i sędziowie rundowi.

10.2     Od decyzji sędziego rundowego przysługuje zawodnikowi prawo odwołania się do Sędziego Głównego w terminie przed kolejna rundą.

10.3     Decyzje Sędziego Głównego w czasie zawodów są ostateczne.

 1. 11.        SPRAWY WYCHOWAWCZE

11.1   Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy, opiekunowie, rodzice.

11.2   W trakcie partii zawodnicy nie mogą kontaktować się z trenerami, opiekunami, rodzicami.

W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarać zawodnika orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju.

 1. 12.        USTALENIA KOŃCOWE

12.1    W zawodach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

12.2   Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub   delegujący swoją reprezentację, rodzic.

12.3   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 ORGANIZATORZY